NIEUWS2019-12-23T20:44:30+00:00

Bevrijdingsdag 5 mei 2020 (lustrumjaar): iedereen vrij?

Op 5 mei is het Bevrijdingsdag. Deze dag is door de Nederlandse overheid aangewezen als nationale feestdag. Op deze dag worden altijd veel activiteiten georganiseerd. Dit jaar is dat vanwege corona allemaal anders. Bevrijdingsdag valt dit jaar in een lustrumjaar (2020). We vieren dit jaar voor de 75e keer de vrijheid van Nederland. Een vrijheid die we meer en meer waarderen in deze periode van beperking van onze vrijheden. Is er dit jaar sprake van een vrije dag op 5 mei, omdat het een lustrum jaar is? Hoewel Bevrijdingsdag een feestdag is, betekent dit niet dat iedereen een vrije dag heeft. Ook niet als het een lustrumjaar is. In de wet is niet [...]

Alle openbare evenementen (ook zonder vergunning) verboden tot 1 juni!

In strijd met wat de Minister eerder aan de Telegraaf heeft laten weten en hetgeen nog steeds staat vermeld op Rijksoverheid.nl, zijn niet (enkel) de evenementen met een vergunnings- of meldplicht, maar alle openbare evenementen tot 1 juni 2020 verboden. De onduidelijkheid wordt veroorzaakt doordat de Veiligheidsregio’s de corona-noodverordeningen vaststellen en niet het kabinet. De 25 veiligheidsregio’s in Nederland hebben voor evenementen gelukkig allemaal dezelfde definitie gehanteerd, maar deze definitie wijkt vervelend genoeg wel af van hetgeen de rijksoverheid hierover communiceert. In artikel 2.1 lid 3 van alle 25 noodverordeningen is bepaald dat: “Evenementen zijn tot 1 juni 2020 verboden.” In artikel 1.2 wordt daarbij aan ‘Evenement’ de volgende definitie toegekend: “elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering [...]

Coronacrisis: Einde van het heden of begin van uw toekomst?

Voor veel bedrijven zijn de gevolgen van het Corona-virus niet te overzien. Afnemende omzetten met gelijkblijvende kosten, drijven veel ondernemers richting een definitief einde. Dat hoeft echter niet het geval te zijn! Door op tijd maatregelen te nemen, kan dit definitieve einde van de onderneming worden afgewend. En hierbij geldt: Hoe eerder hoe beter! Vaak is een onderneming nog wel levensvatbaar in een afgeslankte vorm. Bijvoorbeeld met minder personeel of minder hoge huurlasten. En wanneer de onderneming tijdelijk op last van de regering is gesloten, zoals kappers of de horeca, hebben zij er soms baat bij om de onderneming even te pauzeren. Bijvoorbeeld tot het Corona-virus voorbij is. De situatie van iedere onderneming [...]

Mag je met collega’s lunchen of drankje na werk doen?

Een autoverkoper uit Borne is verdrietig, boos en wanhopig, nadat hij door de politie is aangewezen als organisator van een ‘Schijt aan corona-feest’, aldus AD.nl. Volgens de ondernemer is dat onjuist en was er enkel sprake van ‘het drinken van een biertje met zo’n 10 collega’s na afloop van een dag hard werken’. Feitelijk inderdaad een zeer groot verschil. Maar hoe zit dit juridisch? Blijkens de noodverordening van de veiligheidsregio’s geldt tot (in ieder geval) 28 april a.s.: “Het is verboden samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.” Om bedrijven, instellingen en andere organisaties te kunnen laten doordraaien, geldt hierop de volgende [...]

Eenvoudig uitstel van betaling bij belastingdienst aanvragen

Ondernemers en ZZP-ers die worden getroffen door de Coronacrisis, kunnen bij de belastingdienst relatief eenvoudig vragen om een bijzonder uitstel van betaling van 3 maanden. Om voor het uitstel in aanmerking te komen, dient u eerst aangifte te doen. Nadat u de aanslag heeft ontvangen, kunt u de belastingdienst verzoeken om het bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden. Er kan uitstel worden aangevraagd voor: de inkomstenbelasting, Loonheffing, omzetbelasting en vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, vfjuk energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. U kunt het uitstel online (met DigiD) aanvragen via de website van de belastingdienst of per brief. Let op! Indien er sprake is van [...]

Vakantiedagen, vakantiegeld en het Corona-virus

Hieronder enkele actuele arbeidsrechtelijke vragen over vakantie en het Coronavirus. Verplicht (vakantie)dagen laten opnemen? Mag ik mijn werknemer vragen vakantie op te nemen nu er geen werk meer voor hem is? Een veel gestelde vraag in deze tijd. Vragen mag, verplichten niet. Zit je werknemer thuis omdat er geen werk meer voor hem is, of moet hij uit voorzorg in quarantaine? Dan moet je in beginsel zijn loon doorbetalen en kan de werknemer niet verplicht worden verlofdagen op te nemen. Bij ADV-dagen kan dit anders zijn. Heeft je werknemer ADV-dagen of andere gespaarde uren/dagen die niet als verlof worden aangemerkt? Dan kan je het opnemen van die dagen -afhankelijk van de afspraken die [...]

Duidelijkheid: Werktijdverkorting vervangen door NOW + andere steunmaatregelen

De afgelopen dagen was er veel onduidelijkheid over de regeling Werktijdverkorting. De overheid hield zich afzijdig. Gisteravond bleek waarom. Er is op de achtergrond gewerkt aan een andere oplossing: het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarmee is de regeling Werktijdverkorting ingetrokken. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid Iedere ondernemer met omzetverlies door het Corona virus (of een andere reden die niet valt onder het gewone ondernemersrisico), kan bij het UWV voor een periode van drie maanden compensatie vragen. Het omzetverlies moet minimaal 20% bedragen en de compensatie bedraagt, afhankelijk van het omzetverlies, maximaal 90% van de loonkosten. Voorwaarde is wel dat er geen personeel mag worden ontslagen wegens economische omstandigheden. Deze regeling geldt nu voor zowel voor personeel [...]

Onduidelijkheden over werktijdverkorting

UPDATE Omdat dit artikel inmiddels door de actualiteit is ingehaald, plaatsen we voorafgaand aan het artikel deze update: Dinsdag 17 maart 2020 heeft de regeling nadere maatregelen aangekondigd. Daarmee zijn de knelpunten die in dit artikel staan beschreven opgelost. De regeling werktijdverkorting is per direct beëindigd.  Heeft u reeds een aanvraag ingediend dan wordt deze afgehandeld naar de nieuwe regels. Heeft u al een vergunning gekregen, dan kunt u daarvan gebruik blijven maken. Wilt u de vergunning verlengen, dan moet u dat doen conform de nieuwe regels. Werkgevers kunnen onder voorwaarden een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen en van het UWV een voorschot ontvangen. Dat geldt zowel voor het vaste personeel als voor het flexibele [...]

Coronavirus & werktijdverkorting

Ondernemers die door het Coronavirus te maken krijgen met een vermindering van hun werkzaamheden, kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op werktijdverkorting voor hun werknemers. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de werkvermindering minimaal 20% moet zijn en ten minste 2 weken en maximaal 24 weken duurt. Het is van belang om een eventuele aanvraag snel in te dienen, want de regeling kent geen terugwerkende kracht. Indien een vergunning wordt verleend, worden de werknemers niet ontslagen en dient hun salaris gewoon te worden doorbetaald, maar krijgt de ondernemer van het UWV een vergoeding voor de uren die de werknemers gedurende de vergunningsperiode niet hebben kunnen werken. Klik hier voor meer informatie over en/of het aanvragen van [...]

Coronavirus vs. annuleringen

Het regent momenteel annuleringen door het coronavirus. Deels door maatregelen vanuit de overheid, deels doordat bedrijven en personen zelf ‘het zekere voor het onzekere’ nemen. De vraag die daarbij rijst is: wie draait er op voor de kosten? Uitgangspunt is dat wanneer een partij een overeenkomst annuleert, deze de andere partij(en) schadeloos dient te stellen. In veel overeenkomsten en algemene voorwaarden zijn daarom annuleringsregelingen opgenomen, met daarin wat er bij een annulering dient te worden betaald. Indien een dergelijke regeling ontbreekt, zal achteraf de schade (kosten + gederfde winst) vastgesteld moeten worden. Voornoemd uitgangspunt geldt niet indien er sprake is van overmacht. Daarvan is sprake indien een overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, maar [...]