NIEUWS2019-12-23T20:44:30+00:00

Verlofdagen laten vervallen na 1 juli 2020? De 4 belangrijkste tips!

Op 1 juli 2020 vervallen de wettelijke verlofdagen die een werknemer heeft opgebouwd in 2019. Je moet je werknemer daar wel op wijzen, om te voorkomen dat je onvoldoende gelegenheid hebt gegeven om de verlofdagen op te nemen. In dit artikel geef ik je 4 tips om ervoor te zorgen dat verlofdagen op de juiste wijze kunnen vervallen. Welke verlofdagen vervallen en wanneer De wettelijke verlofdagen vervallen 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd, zonder recht op uitbetaling. De wettelijke verlofdagen zijn de dagen gelijk aan 4 x de overeengekomen arbeidsduur per week. Dus bij een arbeidsduur van 38 uur per week, krijgt een werknemer in ieder geval 4 x 38 [...]

Wijziging van arbeidsvoorwaarden: hoe zit het ook alweer?

Als je de arbeidsvoorwaarden van je werknemers in positieve zin wijzigt, zul je ongetwijfeld geen weerwoord krijgen van je werknemers. Maar als je ze in negatieve zin wijzigt, moet je je als werkgever realiseren dat je arbeidsvoorwaarden niet zomaar kunt wijzigen. Hieronder zetten we de voorwaarden waaraan je moet voldoen om de voor je werknemers geldende arbeidsvoorwaarden te mogen wijzigen nogmaals voor je op een rij. Instemming werknemer Als uitgangspunt geldt dat je arbeidsvoorwaarden in principe alleen mag wijzigen als de individuele werknemer daarmee instemt. Het is verstandig die instemming schriftelijk vast te leggen zodat hierover later geen discussie kan ontstaan. Als werknemer weigert met de wijziging in te stemmen, heb je als [...]

Omzet prognose., een gebed zonder einde

Dat er geschillen en ruzies tussen franchisegevers en franchisenemer worden uitgevochten die betrekking hebben op afgegeven omzet prognoses, ook tot voor de rechter, is inmiddels een bekend gegeven. Franchisegevers waanden zich veilig als zij de omzetprognoses voor de onderneming van de franchisenemer werd uitgevoerd door een derde die niet door de franchisegever was ingeschakeld. De uitzondering daarop was dat franchisegever wel aansprakelijk was voor schade als gevolg van onjuist omzetprognoses als zij wist van fouten in deze prognose. Administratiekantoor In een recente zaak kwam deze omzet prognose discussie wederom naar voren voor de rechter. De franchiseondernemer in kwestie was zijn onderneming gaan runnen op basis van geprognotiseerde omzet die door een administratiekantoor was [...]

Franchise en rayons

Voor Franchisenemers is een van de belangrijkste onderwerpen bij het sluiten van een franchiseovereenkomst het gebied ofwel rayon waarbinnen de franchiseondernemer exclusiviteit krijgt voor het voeren van zijn onderneming en de verkoop van zijn product of dienst. Immers mede daarop wordt ook de mogelijke groei en omzetontwikkelingen gebaseerd door een startende ondernemer. Belang Rayon Franchisegever Franchisegever heeft belang bij een franchiseformule die zoveel mogelijk rendeert en inkomsten genereert. Een belangrijk aandeel om dat te realiseren is de franchisefee die door franchisenemers wordt betaald om gebruikt te kunnen maken van de franchiseformule. Franchisegevers kunnen er dus belang bij hebben de bestaande gebieden c.q. rayons verder op te delen zodat er meer zullen ontstaan en [...]

Wat kan het bestuur van de VvE doen als een van de bewoners overlast veroorzaakt binnen het appartementencomplex?

Harde muziek, gestamp en geschreeuw. Krijg jij ook regelmatig deze klachten van bewoners over die ene buurman?  Dan is het als bestuur van de VvE tijd om actie te ondernemen. Maar wat kan je specifiek doen als een van de bewoners overlast veroorzaakt? In het splitsingsreglement van het appartement wordt onder andere bepaald dat alle bewoners de rust in het gebouw moeten waarborgen. Het is aan het bestuur van de VvE om ervoor te zorgen dat alle bewoners zich hieraan houden. Er bestaan een aantal modelreglementen, zoals die van 1983, 1992 en 2006. Kijk dus eerst goed welke van toepassing is op jullie complex. In alle drie reglementen staat dat je de veroorzaker [...]

Mag je de e-mails van je werknemers controleren?

In beginsel zijn de door je werknemers verstuurde e-mails privé, zelfs als hij ze tijdens werktijd met zijn zakelijk mailadres heeft verstuurd (1). Dit ligt voor de hand omdat veel werknemers hun werkmailadres ook privé gebruiken. Bovendien gebruiken werkgevers deze adressen ook vaak om privégegevens aan werknemers te sturen, bijvoorbeeld gespreksverslagen en loonstroken. Omdat het openen van een mailbox als verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG wordt beschouwd, is deze verordening van toepassing. Laat deze verordening toe dat werkgever de mails controleert? Controle van e-mail is toegestaan als je een aantal stappen hebt doorlopen. Stap 1. Werkgever moet eerst nagaan wat de reden is dat hij de e-mails wil controleren. [...]

Slippertje gemaakt?

Koning winter is gearriveerd.  We zijn weer een filerecord rijker en we dromen weer volop over de tocht der tochten, giet it dit jaar dan een keer echt oan? Het winterse weer levert ook een hoop ongelukken op, met niet alleen een paar blauwe plekken tot gevolg. Sommige glijpartijen, botsingen en wintersport ongelukken zorgen ervoor dat werknemers niet meer kunnen werken. Ben je als werkgever dan verplicht het loon te blijven betalen? Als werkgever heb je tijdens arbeidsongeschiktheid door ziekte de verplichting tot betaling van loon. Dat geldt ook als je werknemer na het onderbinden van de schaatsen toch niet het talent van Sven Kramer blijkt te bezitten, valt en daardoor arbeidsongeschikt raakt. [...]

Aanbod van de gemeente om snippergroen te huren of kopen?

Ken je juridische positie voordat je akkoord gaat. Steeds meer gemeenten inventariseren momenteel specifieker welke stukken grond zij kadastraal gezien in eigendom hebben. De gemeente komt tijdens deze inventarisatie vaak tot de conclusie dat kleine groenstroken (snippergroen) door derden in gebruik zijn genomen. De gemeente heeft in dat geval in beginsel het recht om van je te vragen de groenstrook te ontruimen. Omdat de gemeente in de meeste gevallen geen belang heeft bij het behouden van de groenstrook (deze is vaak te klein om hier activiteiten op te gaan ontplooien), kan zij dan aanbieden om de groenstrook aan je te verkopen, te verhuren of in gebruik te geven middels een gebruikersovereenkomst. Vanuit praktische [...]

Geldt de AVG ook voor mijn onderneming?

De AVG is van toepassing op iedereen die persoonsgegevens verwerkt. Hieronder tref je een aantal vragen om na te gaan of je persoonsgegevens verwerkt en of de AVG dus van toepassing is. Wat zijn persoonsgegevens? Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. In gewone mensentaal: het gaat om alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een bepaald persoon, bijvoorbeeld over zijn eigenschappen, zijn opvattingen of zijn gedragingen. Ook als de naam van de persoon niet met zoveel woorden is genoemd, kan sprake zijn van een persoonsgegeven, bijvoorbeeld als de identiteit van de persoon redelijkerwijs zonder al te veel inspanning kan worden vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan een kenteken [...]

Happiness op het werk

Tegenwoordig kun je niet meer om het thema werkgeluk heen. Mensen die gelukkig zijn op hun werk, zijn gezonder, creatiever en innovatiever dan hun minder gelukkige collega’s. Gelukkige werknemers dragen ook bij aan een hogere arbeidsproductiviteit en een grotere klanttevredenheid met betere (bedrijfs-)resultaten. Werk maakt een groot deel uit van het leven. Werknemers denken steeds meer na over waar ze echt gelukkig van worden. Ze denken onder andere na over wat ze motiveert om naar het werk te gaan. Een werkgever doet er daarom verstandig aan een omgeving te creëren waarin werknemers de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen en zich te richten op hun werkgeluk. Een omgeving waarin werknemers aangemoedigd worden om een [...]