Algemene voorwaarden

Artikel 1
Algemene voorwaarden A2 legal handelend onder de namen: A2 legal, A2 legal juristen, A2 legal interim en A2 legal incasso.

Artikel 2
Overal waar in deze voorwaarden wordt gesproken over A2 legal worden alle voornoemde handelsnamen bedoeld als zijnde onderdeel van A2 legal.

Artikel 3
Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door A2 legal, zulks onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3
Iedere aansprakelijkheid van A2 legal is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 25.000,– of, indien het door A2 legal in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 100.000,–. Niet alleen A2 legal, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens A2 legal ’s opdrachtgever een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor de aandeelhouders van A2 legal, alsmede vroegere medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van A2 legal hebben verlaten.

Artikel 4
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens A2 legal indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Artikel 5
A2 legal zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. A2 legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. A2 legal is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden) die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6
De opdrachtgever vrijwaart A2 legal tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging door A2 legal.

Artikel 7
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door A2 legal vast te stellen uurtarieven. Hierbij wordt de bestede tijd per iedere activiteit naar boven toe afgerond op 10 hele minuten. A2 legal is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Door A2 legal ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten (zoals parkeerkosten, griffierechten etc.) zullen separaat in rekening worden gebracht op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Artikel 8
De werkzaamheden worden in beginsel iedere twee weken aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. A2 legal is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom).

Artikel 9
Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen mochten gelden, wordt het dossier gedurende ten minste vijf jaar bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de slotdeclaratie), waarna het A2 legal vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.

Artikel 10
Ten aanzien van alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van A2 legal, is Nederlands recht van toepassing en zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.

Artikel 11
Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.

Artikel 12
In het geval dat er verschil is tussen de tekst van deze algemene voorwaarden in de Nederlandse en een vreemde taal, zal de Nederlandse tekst bepalend en bindend zijn.
Copyrights © 2023 All Rights Reserved by A2 legal